تبلیغات
MAD Culture - کوچه - ترجمه شعر کوچه به زبان کردی
کوچه - ترجمه شعر کوچه به زبان کردی
پنجشنبه 1392/07/25 ساعت 16:00 | نوشته ‌شده به دست میلاد مرتضوی | ( نظرات )
مانگه شه و بی تو له وی کوچه وه رابوم
که له گه ل تو که ره تی لیی گوزه رابوم

نه به چاویکی به سه د چاو
روانیم له تو یادی له جی جوانی به جی ماو

شه وقی دیداری چرت
وا ده رژا جامی هه بونم
له نوی ئه من بوومه وه ئه و شیته که وا گه ر له ده رونم
باغی سه د بیره وه ری پی ده که نی
عه تری یادت به هه وا داده ته نی
هاته بیرم که شه وی
پیکه وه له و کوچه وه رابووین
به په رو بالی خه یالی
هه مو سوچیکی گه رابووین

قه ده ریکیش له ده مانی
سه ری ئه و جوکه وه ستا بووین
ده تگوت که ئه وه رازی جه هان
گشتی له نیو چاوی ره شت دا
شه می روانینی منیش
توا وه نیو چاوی گه شت دا
شه وی سامال و هه وای ساف ده بزوین
گولی به ختیاری ئه گه ر ئیستی نه بی که نگی ده پشکوین
هه ره تی هاته له جیی جوانی ژیان

لیوی به ختیش له سه ری نیشتوه بزه ی رامی زه مان
توپه لی مانگ به خری که وتووه نیو ئاوی شه وی
ده ستی روهیشت بوو دار که ده پاراوه له وی
شه و سارا و گول و دار هه موو به رد و هه مو هه رد و

هه مو هه رچی بوو له بژوین
هه مو گوی هه لخری ئه و ته یری به شه و خوین
که ده یخویند
له په ری هاته وه بیرم که گوتت:
وه ره ئه م عیشته وه لانی

وه ره دلگر مه به لیم
به ردی له سه ر ئه م حه زه دانی
ده می بروانه له ئه و ئاوه ره وانه
ئاو ئاوینه ی عیشقی مه یه گیانه

تو که ئیمرو که نیگاهت به شوین هه ر نیگه هیکه نیگه رانه
سوره لیم روونه سبه ی
ته یری دلت رامی ده ستی چه نده که سانه
تا فه راموشی بکه ی به ینی له ئه م شاره سه فه رکه
وه ره له من و له وه ها عیشقی دلت سه رفی نه زه ر که
گوتم ئاخر گوله که م ته رکی ئه تو که نگی ده زانم!

سه فه رو دووری له تو که نگی ده توانم!
نه ده زانم! نه ده توانم! نه هه یه تاب و ته وانم
کوتری دل روژی هه وه ل رو به هه وارت که فری
ئیدی هه ر له و ده مه وه په رده یی ویستی دی بری
هاته گوی سوانه که تو گه ردی مزل

له هه موو به رد و په لارت نه وسل
دیسانه که ده مگوت چ نیه
تو هه ر ئه و راوچی به قه د چی و منیش مامزی ده شتم
ره نجی ئه م که ژه له سه نگی تو هه رچی که بوو چه شتم و چه شتم
رامی توم داغی ئه تو ها له مل و گه ردن و پشتم
نه بوو هیچ لایه هه لیم
ده بوو هه ر پیتی بلیم

ئه من و ته رکی ئه وین؟ حاشا بزانم!
سه فه رو دووری له تو؟ نه ده توانم! نه ده زانم!
نه هه یه تاب و ته وانم
تاقه فرمیسکی گه لای دار له جوی هاته خوار
مه لی شه و دای له شه قه ی بال و

به ده م ناله یی تال کردی به هه وار
گوله ئه سرین له چاوت ده خزی
لیوی مانگیش به بزه و قسه ی دزی
هاته بیرم له وه لا تو کز و مات
ئیدی هیچ جوابی وه رامی نه ده هات
لیوی سه وزی وشه کان چووبو له گو
زه مانیش هیمن و ئارام و له سه ر خو
ده خزیم له ناو تپ و مژی تالی خه یال
نه وسل بم، نه وه رابکه م، پوک و بی روح و به تال
روویم ئه مما به چ حالیکی له وی کوچه وه رابووم

هه ر ئه وی کوچه له گه ل تو که ره تی لیی گوزه را بووم…
نا مه رو گیانه مه رو زیز مه به لیم
وه ره با پیتی بلیم

چه نی را که ی له وه لاتم
له حه مو کوچه له لاتم
حه موو ده م چاو له ریگاتم
بی تو من نه مانه ژیانم
بی تو بابردله که ی ده ستی توفانم
بی تو نیچیری گرفتاری له خوین گزیوه که ی شه لاله گیانم
تو چلون راده بری بی خه به ر و غافلی له و رازی نیهانه؟
یانی بی من له ئه وی کوچه وه رابووی؟
یانی بی من له من و شاری دل و
عیشق و ئه وین واته وه لابووی؟
پرینچکی فرمیسکی دره و شا له نیو چاوی ره شم
تا چه می کوچه له شوین پیت ده خزی ئه شکی گه شم

چ بلیم! چونی بلیم! نه تدی ئه تو
هه ر ئه وه ش بوو له دلم بوو به دلو
نه بوو جاریکی بروانی که له وی سووچه وه رابووین
نه بوو ئاوری وه سه ر کوچه که جاریکی هه موو کونجیکی گه رابووین
که ره تی لیی گوزه رابووین
چ زوو روویشت و ره ها بووین
چ زوو له و کوچه وه لا بوووین
چ بلیم! چونی بلیم!

هه ر له کوچه بووی که لا ده رکی حه و شه داخرا
وه ک بلیی زلزله هات گرتی ولات
وه ک بلیی هه ر ده هه ژین هه ردی خرا کرت و هه لات
مال ده رو خا به سه رم دا
فکری تو هه ر له سه رم دا
نه که سی بیت و سه رم دا

نه له ئه و حاله به رم دا
په ک و بی تو چه نی له و شاره غه ریبم
چه نی بی یار و حه بیبم
بی تو ئیتر که سی نابیستی له ئه م ته یره سه دایی
بی تو ئیتر که سی تر نا ژنه وی له م مه له په ر به سته نه وایی
تو هه مو بوون و نه بوونی
تو هه مو مان و نه مانی
تو هه موو شیعر و شعوری

تو هه مو سه بر و سه بوری
تو بلیی سه فه ری بی!
تو له که نگیوه ده توانی!
ته رکی ئه م شار و من و عیشق و ئه وین؟
تو له که نگیوه ده زانی! تو له که نگیوه ده توانی؟
نا مه رو گیانه مه رو زیز مه به لیم
وه ره با پیتی بلیم
چه نی را که ی له وه لاتم

له حه مو کوچه له لاتم
حه موو ده م چاو له ریگاتم…
من و یه ک سانیه دووری
نه ده توانم! نه ده زانم! نه هه یه تاب و ته وانم!
بی تو بابردله که ی ده ستی توفانم
بی تو من نه مانه ژیانم.


کــوچـــه

بی تو ، مهتاب شبی باز از آن كوچه گذشتم
همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم
شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم
شدم آن عاشق دیوانه كه بودم !

در نهانخانة جانم گل یاد تو درخشید
باغ صد خاطره خندید
عطر صد خاطره پیچید

یادم آید كه شبی با هم از آن كوچه گذشتیم
پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم
تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت
من همه محو تماشای نگاهت
آسمان صاف و شب آرام
بخت خندان و زمان رام
خوشة ماه فرو ریخته در آب
شاخه ها دست برآورده به مهتاب
شب و صحرا و گل و سنگ
همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آید : تو بمن گفتی :
ازین عشق حذر كن !
لحظه ای چند بر این آب نظر كن
آب ، آئینة عشق گذران است
تو كه امروز نگاهت به نگاهی نگران است
باش فردا ، كه دلت با دگران است
تا فراموش كنی ، چندی ازین شهر سفر كن !

با تو گفتنم :
حذر از عشق ؟
ندانم
سفر از پیش تو ؟
هرگز نتوانم
روز اول كه دل من به تمنای تو پَر زد
چون كبوتر لب بام تو نشستم
تو بمن سنگ زدی ، من نه رمیدم ، نه گسستم
باز گفتم كه : تو صیادی و من آهوی دشتم
تا به دام تو درافتم ، همه جا گشتم و گشتم
حذر از عشق ندانم
سفر از پیش تو هرگز نتوانم ، نتوانم … !


اشكی از شاخه فرو ریخت
مرغ شب نالة تلخی زد و بگریخت !
اشك در چشم تو لرزید
ماه بر عشق تو خندید

یادم آید كه دگر از تو جوابی نشنیدم
پای در دامن اندوه كشیدم
نگسستم ، نرمیدم

رفت در ظلمت غم ، آن شب و شبهای دگر هم
نه گرفتی دگر از عاشق آزده خبر هم
نه كنی دیگر از آن كوچه گذر هم !
بی تو ، اما به چه حالی من از آن كوچه گذشتم

شعر: فریدون مشیری
سبک: شعر نو

در ابتدای متن ترجمه شعر به زبان کردی قرار داده شده است، از دوستانی که مترجم را می شناسند، لطفا نام کامل ایشان را از طریق پست نظرات همین مطلب برای ما ارسال کنند.


مرتبط با: شعر و ادب ,


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
What do eccentric heel drops do? شنبه 1396/07/1 10:57
Hey, I think your website might be having browser compatibility
issues. When I look at your website in Safari,
it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!
Can you grow taller with exercise? دوشنبه 1396/06/27 02:00
My brother suggested I may like this web site. He used to be totally right.
This post actually made my day. You cann't believe just
how much time I had spent for this info! Thanks!
Can exercise increase your height? یکشنبه 1396/06/26 19:39
There's definately a lot to learn about this subject.
I love all of the points you made.
chaturbatefreetokenshack.com دوشنبه 1396/06/13 11:14
It's awesome designed for me to have a site, which is useful in favor of my knowledge.
thanks admin
Manuel دوشنبه 1396/05/16 21:47
I am really impressed with your writing
skills as well as with the layout on your
blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a great blog like this one
these days.
http://woebegonejungle71.exteen.com/ جمعه 1396/03/26 22:19
Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told used to be
a leisure account it. Glance complicated to far added agreeable from you!
However, how could we be in contact?
std clinic near me پنجشنبه 1396/03/25 18:23
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا واقعا نشستن درست
با من پس از برخی از زمان. جایی
در سراسر پاراگراف شما قادر
به من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.
من با این حال کردم مشکل خود را
با فراز در مفروضات و یک ممکن است را سادگی به
کمک پر کسانی که شکاف. در این رویداد شما در واقع که
می توانید انجام من می قطعا تا پایان مجذوب.
فواد شنبه 1394/04/20 13:18
مترجم شعر آقای ناصر حسامی می باشند
سه شنبه 1394/03/26 19:26
ممنون از وبلاگ خوب تون
ببخشید میخواستم فایل صوتی شعر کوچه که با زبان کردی ترجمه شده رو بذارین که توسط یه خانم و یه آقا دکلمه شده متاسفانه اسمشونو نمیدونم
یکشنبه 1394/01/16 23:42
سارا دانش دوست مترجم میباشند اهل بوکان
میلاد مرتضوی پاسخ داد:
ممنون که از وبلاگ ما بازدید کردید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
نظر سنجی
کدام قسمت وبلاگ را بیشتر می پسندید؟

دیگر موارد
تعداد مطالب :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

Google PageRank Checker